src="https://www.facebook.com/tr?id=131306288557571&ev=PageView&noscript=1"/>

Обява за инвестиционно предложение

Villa Melnik Winery Vineyards

Обява за инвестиционно предложение

ОБЯВА

От Винарска Изба Мелник ООД, ЕИК 101774754,

със седалище с. Хърсово п.к. 2819, общ. Сандански, обл. Благоевград, ул. Район Вила Мелник

УВЕДОМЯВАМЕ

     Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на Винарска Изба Мелник ЕООД с обща площ 8,9762 ха, находящи се в землището на с. Хърсово, EKATTE 77565, община Сандански, представляващи имоти № 024009, № 024010, № 024011,  № 024012, № 024015, № 024017, № 025002, № 025007, № 025008, № 025010, № 025011, № 033062, № 033354, № 035006, № 035007, № 035012, № 035013.

     Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Сандански и кметство Харсово или в РИОСВ – Благоевград,  ул. “Свобода” № 1, гр. Благоевград, пощенски код 2700.

Информация по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

/съгласно ПМС 59/07.03.03г, ДВ № 25 от 2003г, и вс. изм. и доп. /

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на Винарска Изба Мелник ООД с обща площ 8,9762  ха, находящи се в землището на с. Хърсово EKATTE 77565, община Сандански

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

Винарска Изба Мелник ООД, с, Хърсово, общ. Сандански, обл. Благоевград, ул. Район Вила Мелник

2. Пълен пощенски адрес.

с, Хърсово п.к. 2819, общ. Сандански, обл. Благоевград, ул. Район Вила Мелник

3. Телефон, факс и e-mail.

02/9654541, 0888802140, nzik@villamelnik.com

4. Лице за контакти.

НИКОЛА АЛЕКСОВ ЗИКАТАНОВ, 0888802140, nzik@villamelnik.com

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Бъдещата инвестиция е нова и представлява изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на Винарска Изба Мелник ООД с обща площ 8,9762 ха, находящи се в землището на с. Хърсово, EKATTE 77565, община Сандански, представляващи имоти № 024009, № 024010, № 024011,  № 024012, № 024015, № 024017, № 025002, № 025007, № 025008, № 025010, № 025011, № 033062, № 033354, № 035006, № 035007, № 035012, № 035013. Цялостният процес е свързан с доставка на вода от  съществуващо регистрирано водовземно съоръжение (сондаж), находящо с в имот № 035007, с координати N 41° 28′ 21.88″; E 23° 23′ 11.60″ до предвиден за целта съд, представляващ метален резервоар с капацитет 122.61 куб. м. при H=3.81 м. и D=6.40 м., придвижването й чрез помпа по магистрален тръбопровод от съда до поземлени имоти № 024009, № 024010, № 024011,  № 024012, № 024015, № 024017, № 025002, № 025007, № 025008, № 025010, № 025011, № 033062, № 033354, № 035006, № 035007, № 035012, № 035013, от където по микронапоителната система стига до всяка една лоза. Тъй като напояването е капково, това елиминира всяка възможност за повърхностно оттичане. Капацитетът за конкретния случай е 75 куб. м./час. Поливките на годишна база ще са не повече от 5 – евентуално една-две при суша през м. Юли и две-три през м. Август за наливане на гроздето. При необходимо количество от 7 л./лоза и средно 4132 лози в ха, това прави 28.926 куб. м./ха на поливка или за всичките 8,9762 ха – 259 куб. м. за една поливка. При максимум 5 поливки в годината – 1 297 куб. м. на годишна база.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

   Няма такива

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на сроителството единствено ще се отнема пръст при изкопаването на каналите и впоследствие, след полагане на тръбите, ще се връща на мястото си. Ще се изгражда тръбопроводна мрежа под нивото на земята на дълбочина 1 м., която ще минава под имотите, върху които има лозя.

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Отпадъци няма да има, тъй като ако останат тръби, то те ще се приберат в склад поради високата им себестойност.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Не се предвижда и няма как да стане, тъй като не се използват строителни и други подобни материали.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Няма такъв, тъй като водопроводната мрежа е 1 м. под нивото на земята.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Няма такива

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Системата за капково напояване ще е изградена върху територията на имотите, където ще се засадят или вече са засадени лозя, а именно в землището на с. Хърсово, община Сандански – поземлени имоти № 024009, № 024010, № 024011,  № 024012, № 024015, № 024017, № 025002, № 025007, № 025008, № 025010, № 025011, № 033062, № 033354, № 035006, № 035007, № 035012, № 035013. Координатите на резервоара, в който ще се съхранява водата, и от където същата ще се изпомпва по магистралния тръбопровод, са N 41° 28′ 22.10″; E 23° 23′ 11.35″. 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Цялостният процес е свързан с доставка на вода от  съществуващо регистрирано водовземно съоръжение (сондаж), находящо с в имот № 035007, с координати N 41° 28′ 21.88″; E 23° 23′ 11.60″ до предвиден за целта съд, представляващ метален резервоар с капацитет 122.61 куб. м. при H=3.81 м. и D=6.40 м., придвижването й чрез помпа по магистрален тръбопровод от съда до поземлени имоти № 024009, № 024010, № 024011,  № 024012, № 024015, № 024017, № 025002, № 025007, № 025008, № 025010, № 025011, № 033062, № 033354, № 035006, № 035007, № 035012, № 035013, от където по микронапоителната система стига до всяка една лоза. Тъй като напояването е капково, това елиминира всяка възможност за повърхностно оттичане. Капацитетът за конкретния случай е 75 куб. м./час. Поливките на годишна база ще са не повече от 5 – евентуално една-две при суша през м. Юли и две-три през м. Август за наливане на гроздето. При необходимо количество от 7 л./лоза и средно 4132 лози в ха, това прави 28.926 куб. м./ха на поливка или за всичките 8,9762 ха – 259 куб. м. за една поливка. При максимум 5 поливки в годината – 1 297 куб. м. на годишна база.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда нова или смяна на съществуваща пътна инфраструктура;

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

 Дейностите по строителството включват изкопаване на канал с дълбочина 1 м. и широчина 0,40 м. (с каналокопач се изкопават каналите и на ръка се зариват), полагане в него на ПЕ тръба, монтиране на водоземки, закриване на канала и поставяне на капковите маркучи на носещата тел на лозовия масив. Следва опъване на тел и окачване върху нея на капков маркуч. Ще бъде изградена бетонна плоча с размери 7,50 м./7,50 м., върху която ще се монтира метален резервоар с капацитет 122.61 куб. м. при H=3.81 м. и D=6.40 м. Няма да се ползват взривни и други подобни вещества. Експлоатацията на самата система за капково напояване се контролира от оператор, който решава коя зона да се напоява. Тъй като бъдещата хидромелиоративна система ще обслужва само съществуващи лозя, т няма да има дейностите по създаването на последните.

6. Предлагани методи за строителство.

С каналокопач се изкопават каналите и на ръка се зариват.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Системата за капково напояване е жизнено необходима за лозята на Винарска Изба Мелник ООД. Тя ще даде възможност за подаване на вода тогава, когано е необходимо, което елиминира риска от изсъхване и затормозено развитие при година с малко валежи или дори липса на такива, а в същото време увеличава значително добива

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Приложенията към уведомлението за инвестиционно намерение са изчерпателни.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Трасето ще минава само през находящия се в землището на с. Хърсово, EKATTE 77565, община Сандански, представляващи имоти № 024009, № 024010, № 024011,  № 024012, № 024015, № 024017, № 025002, № 025007, № 025008, № 025010, № 025011, № 033062, № 033354, № 035006, № 035007, № 035012, № 035013. Няма да бъдат засегнати други собственици или ползватели на земи.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Не са необходими.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

  1. съществуващо и одобрено земеползване;

Системата за капково напояване ще е изградена върху територията на имотите, където ще се засадят или вече са засадени лозя, а именно в землището на с. Хърсово, община Сандански – поземлени имоти № 024009, № 024010, № 024011,  № 024012, № 024015, № 024017, № 025002, № 025007, № 025008, № 025010, № 025011, № 033062, № 033354, № 035006, № 035007, № 035012, № 035013

  • мочурища, крайречни области, речни устия;

Няма такива.

  • крайбрежни зони и морска околна среда;

Няма такива.

  • планински и горски райони;

Няма такива.

  • защитени със закон територии;

Няма такива.

  • засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Няма такива.

  • ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Няма такива.

  • територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Няма такива.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Въздействието е такова, каквото е и от лек дъжд, т.е. позитивно.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

В обхвата на инвестицията няма такива елементи, но дори и да имаше, ефектът би бил само положителен.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Няма да има такива.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Непряко, краткотрайно и положително.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Земеделски земи в землището на с. Хърсово, EKATTE 77565, община Сандански. Тъй като водата ще бъде доставена съществуващо регистрирано водовземно съоръжение (сондаж), а магистралният тръбопровод е разположен на 1 м. под земната повърхност и е само в рамките на землени общински пътища, то въздействие на практика няма.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Няма такава.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Съгласно информацията по горната точка – няма такова.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Въздействията са само положителни

10. Трансграничен характер на въздействието.

Въздействията са само положителни и локални – върху конкретните, посочени в р.ІІ, т.1 имоти.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Няма отрицателни въздействия и следователно не са необходими мерки.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на Винарска изба Мелник ЕООД www.villamelnik.com.

               14.05.2020 г.                                                                                    

                                                                          / Никола Зикатанов-Управител/Последвайте ни

Последвайте ни във Фейсбук


This will close in 30 seconds